Barcode Retail Solution Systems
Manufacturers
Category

รายชื่อบริษัทขนส่ง

สมัครงาน

ตัวแทนจำหน่าย

facwbook

google+

youtube

line


About US

การให้บริการก่อนและหลังการติดตั้งอุปกรณ์บาร์โค้ด

* การให้บริการก่อนและหลังการติดตั้งอุปกรณ์บาร์โค้ด บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปทำการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานของท่านเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในสินค้าของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการใช้งานจริง
* บริษัทฯ จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของท่านในการติดตั้งเพื่อความเข้าใจที่ดีและการประสานงาน เป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
* บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของท่านเพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์  ขณะทำการติดตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการอบรม แนะนำให้ทราบถึงวิธีการติดตั้ง ตลอดจนการดูแลรักษา และการแก้ปัญหาเบื้องต้น
* ในกรณีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะช่วยเหลือแนะนำแก้ปัญหาในการติดตั้งอุปกรณ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งท่านจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
 
การให้บริการหลังการขาย
* ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งแล้วและเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของบริษัทฯ เข้าไปทำการช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
* บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาตามเงื่อนไขนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ส่งมอบสินค้า
* กรณีสิ้นสุดระยะรับประกันทางบริษัทฯ มีบริการต่อสัญญาซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์
* บริษัทฯ มีอะไหล่และอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติอย่างน้อย 5 ปี ในกรณีที่อุปกรณ์นั้นไม่ทำการผลิต

ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริษัทฯ

* ความมั่นใจ ในคุณภาพสินค้าและบริการ
* คุณภาพของบาร์โค้ด (OUT PUT)
* ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
* มั่นใจได้ว่าจะมีสติ๊กเกอร์และริบบอน ใช้อย่างต่อเนื่อง
* ลดปัญหาในเรื่องการจัดซื้อสินค้า
* ลดปัญหาในเรื่องอุปกรณ์ชำรุด
* มีอุปกรณ์สำรองที่ดีกว่าหรือเทียบเท่าให้ใช้งานก่อนระหว่างรอซ่อม

สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน ( Out Of Warranty )

* มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
* สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการบริษัทฯ
* มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
* สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
* Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
* Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่ สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
vความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
* สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
* ความเสียหายอันเกิดจากการจลาจล ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าลัดวงจร
* ติดไวรัส ( VIRUS )
* ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ทำการซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
* ไม่ครอบคลุมความเสียหายของข้อมูล
การบริการหลังการต่อสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์บาร์โค้ด
 
 
* เมื่ออุปกรณ์บาร์โค้ดชำรุด ให้ผู้ใช้งานติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของทางบริษัทฯ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
v* ในกรณีที่แก้ไขทางโทรศัพท์ไม่ได้ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปยังหน่วยงานที่แจ้งในวันที่ได้รับแจ้งหรือในวันรุ่งขึ้นเป็นอย่างช้าภาย ในกำหนดระยะเวลา 16 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้ง
*  บริษัทฯ จะแก้ไขอุปกรณ์ให้เสร็จภายใน 16 ชั่วโมงทำการ นับจากที่ได้รับอุปกรณ์
หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดส่งอุปกรณ์สำรองไปทดแทนเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติในวันรุ่งขึ้น (ภายในกำหนดระยะเวลา 2 วันทำการ นับจากได้รับแจ้ง)
ในกรณีที่นำเครื่องสำรองไปทดแทน จะไม่รวมถึงหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและแบตเตอรี่อุถปกรณ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเก็บข้อมูลและระบบ RF
บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและจัดส่งอุปกรณ์บาร์โค้ดภายใน 5 วันทำการ
บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกๆ เดือนยกเว้นกรณีต่อไปนี้
อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เลือกต่อสัญญาณให้บริการแบบ Depot Service (ส่งกลับมายังศูนย์บริการ)
กรณีอยู่นอกเขตการบริการหรือการต่อสัญญาณบริการแบบ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการในแต่ละครั้ง ที่ท่านต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปให้บริการถึงบริษัทของท่าน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางดังนี้

อัตราค่าบริการเบื้องต้น

ระยะทาง(กิโลเมตร)

ค่าบริการ(เงินสด)

0-50 กม.

800.00 บาท

50-100 กม.

1,200.00 บาท

100+ กม.

3,500.00 บาท

* อุปกรณ์บาร์โค้ด ที่อยู่ในระยะรับประกัน 1 ปี บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ค่าอะไหล่ และค่าแรง ยกเว้นหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ซึ่งทางบริษัทจะรับประกันหัวพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 เดือน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบเมื่ออุปกรณ์นั้นเกิดการเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ การใช้งานอย่างผิดวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากบุคคลภายนอก ตลอดจนการถูกทำลาย หรือขาดการเก็บรักษาที่ดีพอ

  เป้าหมายของ

                                                        Barcode Retail Solution Systems co., Ltd.
    
เรายังเน้นในการพัฒนาหน่วยงานส่วนต่างๆโดยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากรของเราให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป เพื่อความรวดเร็ว สะดวกสบาย ความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสำหรับตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในส่วนต่างๆต่อไป ดังนั้นหากทางลูกค้าหรือหน่วยงานต่างๆต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คำแนะนำในการเริ่มใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนบริการงานซ่อมการดูแลรักษาเครื่องต่างๆสามารถสอบถามไปยังจุดบริการต่างๆ หรือ ที่สำนักงานได้ที่

Tel : 0-2538-4880,0-2538-4349,0-2538-4706 (Auto)  Fax : 02-538-4681

หรือดูข้อมูลเบื้องต้นได้ที่  ww.barcoderetail.co.th     E- mail: sales@barcoderetail.co.th